Coordination et animation:

BADOCCO Daniele

Animation aide scolaire:

BANGOURA Ousmane

BENADIR Samir

CHAHID Ali

PIRON Lise

Animation informatique:

BANGOURA Ousmane

Animation ateliers :

DE IOANNA Marta

WETSHI Dominique

ZAHRI Mimoun